Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổng hợp các đề xuất kiến nghị qua thanh tra trách nhiệm về tiếp công dân, xử lý đơn thư giải quyết khiếu nại, tố cáo...

Hoạt động nghiệp vụ  
Tổng hợp các đề xuất kiến nghị qua thanh tra trách nhiệm về tiếp công dân, xử lý đơn thư giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân vào ngày 20 hàng tháng.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước và chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ về việc thanh tra trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; Thanh tra tỉnh đã chủ trì tiến hành thanh tra trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư giải quyết khiếu nại, tố cáo của các huyện, thị xã, thành phố; qua thanh tra cho thấy công tác quản lý nhà nước trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được các cấp uỷ chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần ổn định tình hình chính trị, tập trung phát triển kinh tế tại địa phương; nâng cao hiệu lực công tác quản lý nhà nước trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo... Tuy nhiên, quá trình thanh tra và thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh vào ngày 20 hàng tháng đã phát hiện một số hạn chế, bất cập trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Ngày 10/5/2023 Thanh tra tỉnh đã có báo cáo số 81/BC-TTr đề xuất và kiến nghị UBND tỉnh báo cáo, kiến nghị Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Uỷ ban pháp luật của Quốc hội và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng thời chỉ đạo các sở, ban ngành và các huyện, thị xã thành phố, các đơn vị tập trung thực hiện một số nội dung:

- Kiến nghị Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Uỷ ban pháp luật của Quốc hội và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đề xuất sửa đổi luật khiếu nại để đảm bảo hoàn thiện các quy định của pháp luật về khiếu nại.

- Kiến nghị Thanh tra Chính phủ Hướng dẫn cụ thể để triển khai xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thống nhất theo quy định tại Nghị định số 55/2022/NĐ-CP quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh; giúp cho việc cập nhật tình hình, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo liên thông giữa các cấp có thẩm quyền.

- Rà soát toàn bộ các văn bản theo thẩm quyền đảm bảo phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên, nhất là sau khi một số Nghị định của Chính phủ ban hành đã thay thế các Nghị định cũ (Nghị định số 124/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành thay thế Nghị định số 75/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại; Nghị định số 31/2019/NĐ-CP của Chính phủ ban hành thay thế Nghị định số 76/2012/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo...)... Trong quá trình ban hành các văn bản gắn rõ chế tài xử lý trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trong việc thực hiện không đầy đủ, không đúng quy định trong việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo các quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các Nghị định hướng dẫn thi hành để xử lý mang tính răn đe để từ đó tạo chuyển biến trong việc thực hiện.

- Nghiêm túc thực hiện và chỉ đạo thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật theo các nhóm vấn đề (người khiếu nại, người bị khiếu nại và các đơn vị có liên quan) đã được đề cập trong quyết định giải quyết khiếu nại; tập trung đôn đốc các cơ quan chức năng xem xét giải quyết, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền đối với các vụ việc, đồng thời báo cáo theo đúng tiến độ đối với các vụ việc được giao. Tổ chức, cá nhân không thực hiện thì xử lý theo quy định tại Điều 42 của Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật khiếu nại.

- Địa phương nào có công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị vượt cấp lên Trụ sở tiếp công dân của tỉnh thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân địa phương đó có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan, Ban Tiếp công dân Tỉnh, Ban tiếp công dân của các huyện, thị xã, thành phố đưa công dân về địa phương và tập trung xem xét giải quyết, không để công dân khiếu kiện vượt cấp lên Tỉnh. Đối với các địa phương không tập trung giải quyết vẫn để công dân tiếp tục khiếu kiện vượt cấp thì xem xét xử lý trách nhiệm của người đứng đầu theo quy định tại Điều 40, 41 của Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật khiếu nại; Điều 22, 23 của Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo.

- Khi các đơn vị có thay đổi về nhân sự kịp thời thông báo về Thanh tra tỉnh để cấp mới tài khoản và khoá tài khoản đối với những trường hợp điều chuyển công tác; Thủ trưởng các sở ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thanh tra các cấp huyện, thị xã, thành phố; thanh tra các sở ngành phối hợp với các phòng chức năng của Thanh tra tỉnh hướng dẫn, triển khai thực hiện cập nhật dữ liệu lên Hệ thống dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo và đề nghị giải đáp các vướng mắc trong quá trình thực hiện để đảm bảo việc cập nhật đầy đủ theo quy định.

 (Đính Kèm theo Báo cáo số 81/BC-TTr) 81.pdf