Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định thanh tra công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Bình Lục

Hoạt động nghiệp vụ  
Quyết định thanh tra công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Bình Lục

Ngày 10/3/2023, Thanh tra tỉnh ban hành Quyết định số 26/QĐ-TTr về thanh tra công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Bình Lục, giai đoạn 2021-2022; Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Bình Lục trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ 01/01/2022-31/12/2022.

Thời kỳ thanh tra: Thanh tra công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Bình Lục từ 01/01/2021 đến 31/12/2022. Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Bình Lục trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ 01/01/2022-31/12/2022.

Thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Việc giám sát hoạt động Đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra tỉnh tự giám sát.​