Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách văn bản

Danh sách văn bản  
STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dungCơ quan ban hànhTải văn bản
1 03/2024/NĐ-CP 11/01/2024 Nghị định Quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành​
2 06/QĐ-TTr 05/01/2024 Quyết địnhVề việc thành lập Hội đồng xét nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc và phụ cấp lương năm 2024​
3 98/2023/NĐ-CP 31/12/2023 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng​
4 748/QĐ-TTCP 28/12/2023 Quyết định ban hành Quy chế tiếp công dân trực tuyến và Mô hình thí điểm tiếp công dân trực tuyến của Thanh tra Chính phủ​
5 39-NQ/TU 13/12/2023
6 31-CT/TU 13/12/2023
7 669/QĐ-TTCP 12/12/2023 Quyết định Quy định130Bộ Chỉ số cải cách hành chính áp dụng đối với các vụ, cục, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ​
8 1348/QĐ-UBND 20/11/2023 Về việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung và dịch vụ chia sẻ dữ liệu của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam​
9 29-CT/TU 15/11/2023 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu câu xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển bền vững​
10 933/QĐ-BNV 15/11/2023 Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và các văn bản hướng dẫn​
11 131-QĐ/TW 27/10/2023 Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán​
12 152/QĐ-TTCP 15/04/2023 Quyết định Ban hành Bộ Chỉ số đánh giá và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2022​
13 59/2022/NĐ-CP 05/09/2022 Nghị định số 59/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về định danh và xác thực điện tử​
14 06/2022/QH15 15/06/2022 Luật số 06/2022/QH15 của Quốc hội: Luật Thi đua, khen thưởng​