Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của thanh tra tỉnh

Tuần 21 : Từ ngày 16/05/2022 đến ngày 22/05/2022

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-11:00 làm việc với Sở Tài nguyên về thanh tra công tác quản lý sử dụng đất đai; quản lý đất rừng tại thị trấn Ba Sao Lê Minh Đức - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Lãnh đạo thanh tra ĐC Đức Phó Chánh thanh tra; Đoàn thanh tra theo QĐ số 34; lãnh đạo Sở TNMT; các phòng chuyên môn có liên quan Sở TN&MT
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-11:00 làm việc với Đoàn thanh tra làm việc với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn về thanh tra công tác quản lý sử dụng đất đai; quản lý đất rừng tại thị trấn Ba Sao. Lê Minh Đức - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Đoàn thanh tra theo QĐ số 34; lãnh đạo Sở NNPTNT; các phòng chuyên môn có liên quan Sở Nông nghiệp và PTNT
14:00-17:00 làm việc với UBND huyện Kim Bảng về thanh tra công tác quản lý sử dụng đất đai; quản lý đất rừng tại thị trấn Ba Sao Lãnh đạo thanh tra ĐC Đức Phó Chánh thanh tra; Đoàn thanh tra theo QĐ số 34; lãnh đạo UBND huyện Kim Bảng; các phòng chuyên môn có liên quan UBND huyện Kim Bảng
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
16/05/2022
07:30-11:00 làm việc với Sở Tài nguyên về thanh tra công tác quản lý sử dụng đất đai; quản lý đất rừng tại thị trấn Ba Sao Lê Minh Đức - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Lãnh đạo thanh tra ĐC Đức Phó Chánh thanh tra; Đoàn thanh tra theo QĐ số 34; lãnh đạo Sở TNMT; các phòng chuyên môn có liên quan Sở TN&MT
Thứ 3
17/05/2022
07:30-11:00 làm việc với Đoàn thanh tra làm việc với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn về thanh tra công tác quản lý sử dụng đất đai; quản lý đất rừng tại thị trấn Ba Sao. Lê Minh Đức - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Đoàn thanh tra theo QĐ số 34; lãnh đạo Sở NNPTNT; các phòng chuyên môn có liên quan Sở Nông nghiệp và PTNT
14:00-17:00 làm việc với UBND huyện Kim Bảng về thanh tra công tác quản lý sử dụng đất đai; quản lý đất rừng tại thị trấn Ba Sao Lãnh đạo thanh tra ĐC Đức Phó Chánh thanh tra; Đoàn thanh tra theo QĐ số 34; lãnh đạo UBND huyện Kim Bảng; các phòng chuyên môn có liên quan UBND huyện Kim Bảng
Thứ 4
18/05/2022
...
Thứ 5
19/05/2022
...
Thứ 6
20/05/2022
...
Thứ 7
21/05/2022
...
Chủ nhật
22/05/2022
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...