Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố Quyết định thanh tra công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Bình Lục,

Hoạt động nghiệp vụ  
Công bố Quyết định thanh tra công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Bình Lục,

Ngày 13/3/2023, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 26/QĐ-TTr ngày 10/3/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh Hà Nam tiến hành công bố Quyết định thanh tra công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Bình Lục, giai đoạn 2021-2022; Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Bình Lục trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ 01/01/2022-31/12/2022 tại Trụ sở UBND huyện Bình Lục.

Được sự ủy quyền của Chánh Thanh tra tỉnh Hà Nam, ông Nguyễn Huy Đông - Trưởng Đoàn thanh tra đọc toàn văn Quyết định số 26/QĐ-TTr ngày 10/3/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh; phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trường đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thống nhất lịch thanh tra tại đơn vị.

Chủ tịch UBND huyện Bình Lục nhất trí với Quyết định thanh tra của Chánh Thanh tra tỉnh, đơn vị sẽ chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan và cử cán bộ chuyên môn phục vụ Đoàn thanh tra hoàn thành kế hoạch đã đề ra.​