Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật của một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Hoạt động nghiệp vụ  
Quyết định Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật của một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
Ngày 04/8/2021, Thanh tra tỉnh ban hành Quyết định số 55/QĐ-TTr về thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật của một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2408/VPUB-NC ngày 20/11/2020.Quyết định thành lập Đoàn Thanh tra liên ngành, thành phần thuộc Thanh tra tỉnh, sở Kế hoạch & Đầu tư; Cục Thuế tỉnh Hà Nam.Thời hạn thanh tra là 70 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.Việc giám sát hoạt động Đoàn thanh tra do người ra Quyết định thanh tra tự giám sát.