Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đôn đốc kết luận thanh tra số 81 đối với Chi nhánh Công ty CP Đầu tư Sông Đà – Việt Đức

Đôn đốc kết luận thanh tra số 81 đối với Chi nhánh Công ty CP Đầu tư Sông Đà – Việt Đức

Thực hiện Kết luận số 81/KL-TTr ngày 20/9/2019 Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khoáng sản của Chi nhánh Công ty CP Đầu tư Sông Đà – Việt Đức.

Ngày 23/3/2020 Thanh tra tỉnh có công văn đôn đốc số 130/TTr-NV4 gửi Chi nhánh Công ty CP Đầu tư Sông Đà – Việt Đức về việc báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra số 81/KL-TTr ngày 20/9/2019 của Thanh tra tỉnh. ​


Tin liên quan