Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định Thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản tại Công ty TNHH một thành viên kh...

Quyết định Thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản tại Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hà Nam, niên độ 2019-2021

Ngày 05/9/2022, Thanh tra tỉnh ban hành Quyết định số 85/QĐ-TTr về thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản tại Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hà Nam, niên độ 2019-2021.

Thời hạn thanh tra theo quy định của pháp luật kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Việc giám sát hoạt động Đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra tỉnh tự giám sát.