Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường

Làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTr ngày 17 tháng 1 năm 2022 của Chánh thanh tra tỉnh Hà Nam về việc thanh tra một số dự án khu đô thị nhà ở trên địa bàn tỉnh;

Ngày 23/03/2022 Đoàn thanh tra đã làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về một số nội dung liên quan đến các dự án khu đô thị nhà ở trên địa bàn thị xã.​