Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư

Làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTr ngày 17 tháng 1 năm 2022 của Chánh thanh tra tỉnh Hà Nam về việc thanh tra một số dự án khu đô thị nhà ở trên địa bàn tỉnh;

Ngày 24/03/2022 Đoàn thanh tra đã làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về một số nội dung liên quan đến các dự án khu đô thị nhà ở trên địa bàn thị xã.​​