Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Làm việc với Sở Xây dựng

Làm việc với Sở Xây dựng

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTr ngày 17 tháng 1 năm 2022 của Chánh thanh tra tỉnh Hà Nam về việc thanh tra một số dự án khu đô thị nhà ở trên địa bàn tỉnh;

Ngày 22/03/2022 Đoàn thanh tra đã làm việc với Sở Xây dựng về một số nội dung liên quan đến các dự án khu đô thị nhà ở trên địa bàn thị xã.