Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản tại địa bàn thị trấn Quế v...

Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản tại địa bàn thị trấn Quế và các xã Nguyễn Úy, Ngọc Sơn, Tượng Lĩnh, Đại Cương, niên độ 2019-2021
Ngày 18/10/2022, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 93/QĐ-TTr ngày 14/10/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh Hà Nam tiến hành công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản tại địa bàn thị trấn Quế và các xã Nguyễn Úy, Ngọc Sơn, Tượng Lĩnh, Đại Cương, niên độ 2019-2021 tại UBND huyện Kim Bảng.

Ngày 18/10/2022, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 93/QĐ-TTr ngày 14/10/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh Hà Nam tiến hành công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản tại địa bàn thị trấn Quế và các xã Nguyễn Úy, Ngọc Sơn, Tượng Lĩnh, Đại Cương, niên độ 2019-2021 tại UBND huyện Kim Bảng.

Được sự ủy quyền của Chánh Thanh tra tỉnh Hà Nam, ông Hà Đức Sơn - Trưởng Đoàn thanh tra đọc toàn văn Quyết định số 93/QĐ-TTr ngày 14/10/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh; phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trường đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thống nhất lịch thanh tra tại đơn vị.

UBND huyện Kim Bảng, UBND thị trấn Quế  và các xã Nguyễn Úy, Ngọc Sơn, Tượng Lĩnh, Đại Cương nhất trí với Quyết định thanh tra của Chánh Thanh tra tỉnh, đơn vị sẽ chỉ đạo các phòng ban chuyên môn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan và cử cán bộ chuyên môn phục vụ Đoàn thanh tra hoàn thành kế hoạch đã đề ra.​