Thanh tra Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải xây dựng kế hoạch để thực hiện việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của Luật PCTN năm 2018 và Nghị định 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị lập danh sách những người giữ vị trí công tác quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 34 của Luật PCTN để yêu cầu thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu; người có nghĩa vụ kê khai nộp 2 bản kê khai cho cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai, theo đúng quy định của Luật PCTN và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu này phải hoàn thành trước ngày 31/3/2021, đồng thời trong đợt này chỉ thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu. Sau đó, việc kê khai hàng năm, kê khai bổ sung của năm 2021 sẽ thực hiện vào cuối năm 2021, nhưng bảo đảm hoàn thành trước ngày 31/12/2021 theo đúng quy định của Luật PCTN.

Trường hợp phải kê khai tài sản, thu nhập để phục vụ công tác cán bộ mà người đó chưa kê khai tài sản, thu nhập lần đầu theo quy định của Luật PCTN năm 2018, thì thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu và sử dụng bản kê khai lần đầu để phục vụ công tác cán bộ lần đó.

Cùng với đó, Thanh tra Chính phủ cũng hướng dẫn việc bàn giao bản kê khai cho cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập, cụ thể: Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai bàn giao 1 bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu cho cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định tại Khoản 3, Điều 38 của Luật PCTN, hoàn thành trước ngày 30/4/2021.

Đối với các trường hợp chưa xác định được cơ quan nào kiểm soát tài sản, thu nhập thì tạm thời chưa bàn giao, chờ thực hiện theo hướng dẫn cụ thể tại Quy chế phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong kiểm soát tài sản, thu nhập được quy định tại Khoản 2, Điều 1 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Thanh tra Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, trong phạm vi thẩm quyền, trách nhiệm của mình, khẩn trương thực hiện và báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Thanh tra Chính phủ chậm nhất là ngày 31/5/2021.

Theo Báo Thanh tra