Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đố...

Tin tức sự kiện Tin hoạt động Phòng chống tham nhũng  
Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản

Kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản là giải pháp quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN). Trong những năm qua, được sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ của Trung ương cùng với sự nỗ lực cố gắng của địa phương, các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng ổn định và làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao đời sống của nhân dân; đồng thời, quan tâm, chú trọng triển khai thực hiện công tác PCTN nói chung và công tác kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản trên địa bàn nói riêng.

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác kê khai tài sản; tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Các Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN về công tác PCTN; Luật PCTN năm 2005, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCTN năm 2007, 2012; Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ  về việc hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; Luật PCTN năm 2018; Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Văn bản số 1145-CV/BNCTW ngày 18/8/2014 của Ban Nội chính Trung ương về thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 28/02/2014 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng; Văn bản số 791-CV/TU ngày 06/10/2014 của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 24/02/2023 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực xây dựng Đề án tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản".... đến các cán bộ, đảng viên trên địa bàn toàn tỉnh; các chương trình về công tác trọng tâm PCTN theo nhiệm kỳ, hàng năm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy... ​