Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổ chức triển khai thực hiện thanh tra chuyên đề trách nhiệm về thực hiện công vụ của cán bộ, công chức trên địa bàn ...

Tin tức sự kiện Tin hoạt động Phòng chống tham nhũng  
Tổ chức triển khai thực hiện thanh tra chuyên đề trách nhiệm về thực hiện công vụ của cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Thực hiện Kế hoạch số 2960/KH-TTCP ngày 08/12/2023 của Thanh tra Chính phủ về thanh tra chuyên đề trách nhiệm về thực hiện công vụ của cán bộ, công chức trên phạm vi cả nước, Thanh tra tỉnh Hà Nam đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện thanh tra chuyên đề trách nhiệm về thực hiện công vụ của cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

* Mục đích

- Đánh giá kết quả thực hiện trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức trong việc thực hiện trách nhiệm công vụ trên địa bàn tỉnh Hà Nam, nhất là một số ngành, lĩnh vực trọng điểm, có nhiều bức xúc trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp; ghi nhận cách làm hay, sáng tạo để có giải pháp nhân rộng trong toàn tỉnh; kịp thời phát hiện những thiếu sót hoặc vi phạm trong quá trình thực hiện trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, viên chức đề kiến nghị biện pháp khắc phục.

- Tổng hợp kết quả thanh tra, báo cáo Thanh tra Chính phủ thực trạng việc thực hiện trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, xác định tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và kiến nghị biện pháp xử lý sai phạm (nếu có), kiến nghị sửa đổi cơ chế chính sách, tháo gỡ trong tổ chức, thực hiện; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo chuyển biến về kỷ luật, kỷ cương hành chính của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện trách nhiệm công vụ.

* Nội dung thanh tra

Thanh tra trách nhiệm về thực hiện công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp (Nội dung cụ thể theo đề cương hướng dẫn ban hành kèm theo Kế hoạch số 2960/KH-TTCP ngày 08/12/2023 của Thanh tra Chính phủ).

* Thời kỳ thanh tra

Thời kỳ thanh tra kể từ ngày 15/7/2021 đến 30/11/2023 (thời điểm ban hành Nghị quyết số 76/NC-CP ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ).

  1. Kế hoạch kê khai, công khai tài sản, thu nhập năm 2023

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số
130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập
của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, Quyết định số 56-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập và Quy chế số 07-QC/TU ngày 20/7/2022 của Tỉnh ủy về phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 2312/UBND-TCDNC ngày 28/11/2023 về việc kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2023. Trong đó yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhà nước thuộc tỉnh tiến hành xây dựng Kế hoạch thực hiện việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập; lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai và tổ chức kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2023.

Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập thực hiện việc kê khai tài sản,
thu nhập lần đầu, hằng năm, bổ sung (theo mẫu Bản kê khai và hướng dẫn việc kê
khai tại Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của
Chính phủ) và nộp 02 bản kê khai cho cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng
người có nghĩa vụ kê khai theo đúng quy định.

Việc kê khai xong trước ngày 31/12/2023; Việc công khai bản kê khai tài
sản, thu nhập nêu trên chậm nhất là 05 ngày kể từ ngày cơ quan, tổ chức, đơn vị
quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai bàn giao bản kê khai cho Cơ quan
kiểm soát tài sản thu nhập.​