Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả rà soát, báo cáo vụ việc của bà Nguyễn Thị Phượng ở phường Thanh Tuyền, thành phố Phủ Lý

Hoạt động nghiệp vụ Khiếu nại, tố cáo  
Kết quả rà soát, báo cáo vụ việc của bà Nguyễn Thị Phượng ở phường Thanh Tuyền, thành phố Phủ Lý

Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản số 550/VPUB-NC ngày 02/5/2018 giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, rà soát vụ việc của bà Nguyễn Thị Phượng ở phường Thanh Tuyền, thành phố Phủ. Nội dung đơn đề nghị giải quyết bồi thường hỗ trợ 100% giá trị công trình do trong quá trình thi công mở rộng QL1A đơn vị thi công làm nứt nhà cửa gia đình bà.

Ngày 19/7/2018 Thanh tra tỉnh có văn bản số 290/TTr báo cáo UBND tỉnh, trả lời Trung tâm tư vấn pháp luật, Viện Nhà nước và pháp luật.​