Theo UBND tỉnh Hà Nam, trong 9 tháng đầu năm, toàn ngành Thanh tra của tỉnh Hà Nam đã triển khai 207 cuộc thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực hành chính và chuyên ngành đối với 1.066 tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 212 tổ chức, cá nhân có sai phạm, tổng sai phạm là 3.755,7 triệu đồng. Các sai phạm chủ yếu là trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, kinh doanh xăng dầu, thương mại, các mặt hàng thực phẩm, an toàn thực phẩm, chăn nuôi thú y...

Bên cạnh đó, thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, UBND tỉnh Hà Nam đã kịp thời chỉ đạo Thanh tra tỉnh theo dõi, rà soát, xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, Thanh tra tỉnh đã xử lý 407 đơn vị, doanh nghiệp trùng lắp, chồng chéo, số đơn vị, doanh nghiệp thực tế được thanh, kiểm tra là 1.573 đơn vị, doanh nghiệp.

Khẩn trương tổ chức thực hiện kết luận thanh tra

Thực hiện Kết luận số 2211/KL-TTCP ngày 12/12/2022 của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại tỉnh Hà Nam giai đoạn 2012-2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 19/01/2023 để triển khai thực hiện; chỉ đạo các sở, ngành, địa phương bám sát Kết luận thanh tra số 2211/KL- TTCP. Qua đó, khẩn trương tổ chức thực hiện kết luận, kiến nghị thanh tra; có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục, xử lý đối với những tồn tại, vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản; tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan theo quy định.

Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra, thường xuyên rà soát việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư khác trên địa bàn tỉnh đảm bảo thực hiện theo đúng quy định, không để lặp lại các tồn tại, hạn chế, vi phạm đã được chỉ ra trong Kết luận thanh tra. Đến nay, một số nội dung tại Kết luận thanh tra số 2211/KL-TTCP đã và đang được các cơ quan, đơn vị tập trung khắc phục, xử lý theo đúng quy định của pháp luật, không để thất thoát ngân sách nhà nước.

Theo UBND tỉnh Hà Nam, trong 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã triển khai 40 cuộc thanh tra hành chính tại 189 đơn vị. Qua thanh tra, đã phát hiện sai phạm với số tiền 1.476,6 triệu đồng. Trong đó, đã thu hồi về ngân sách nhà nước 992,4 triệu đồng, giảm trừ quyết toán 54,1 triệu đồng; kiến nghị khác 430,2 triệu đồng.

Trong đó, Thanh tra tỉnh thực hiện 15 cuộc thanh tra (10 cuộc theo kế hoạch và 05 cuộc đột xuất, 05 cuộc từ kỳ trước chuyển sang) tại 104 đơn vị. Qua đó, phát hiện sai phạm về kinh tế 1.092,7 triệu đồng. Đã kiến nghị xử lý thu hồi 976,9 triệu đồng, giảm trừ quyết toán 54,1 triệu đồng, kiến nghị khác 61,7 triệu đồng.

Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành cũng được chú trọng, quan tâm. Thanh tra các sở, ban, ngành đã tiến hành 167 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 877 tổ chức, đơn vị, cá nhân trên các lĩnh vực. Qua thanh, kiểm tra đã phát hiện 152 tổ chức, cá nhân có vi phạm; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước số tiền 2.088,3 triệu đồng; kiến nghị xử lý khác là 190,8 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực 110 trường hợp với số tiền là 1.999 triệu đồng.

Đặc biệt, về công tác giám sát, xử lý sau thanh tra, đã đôn đốc thực hiện 95 kết luận thanh tra. Qua đó, đã thu hồi về ngân sách nhà nước 1.022,59 triệu đồng; xử lý khác về kinh tế 114,11 triệu đồng; xử lý hành chính 06 tập thể, 10 cá nhân. Từ đó, các sai phạm cơ bản đã được xử lý kịp thời.

Số lượng đơn thư tăng nhiều

Theo UBND tỉnh Hà Nam, trong 9 tháng đầu năm 2023, tại trụ sở tiếp công dân các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp 3.307 lượt công dân, giảm 6% so với cùng kỳ năm 2022. Nội dung công dân kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo tập trung chủ yếu vào lĩnh vực đất đai, môi trường, bồi thường giải phóng mặt bằng, chính sách xã hội. Qua công tác tiếp công dân, các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân cơ bản được chỉ đạo xem xét giải quyết đúng quy định của pháp luật, củng cố lòng tin của nhân dân đối với cơ quan nhà nước, góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa phương. Việc bố trí trụ sở tiếp công dân, sắp xếp bộ máy tổ chức, giải quyết chế độ, chính sách và đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ tiếp dân được các cấp, các ngành quan tâm. Ban Tiếp công dân các cấp phối hợp với các lực lượng chức năng đảm bảo tình hình an ninh trật tự, xử lý kịp thời khi có tình huống phát sinh, không để xảy ra diễn biến xấu tại Trụ sở Tiếp công dân.

Bên cạnh đó, các cơ quan hành chính đã tiếp nhận 2.881 đơn thư các loại, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2022. Qua phân loại có 2.110 đơn đủ điều kiện xử lý gồm: 170 đơn khiếu nại, 106 đơn tố cáo và 1.834 đơn kiến nghị, phản ánh.

Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cơ quan hành chính nhà nước đã phát hiện, kiến nghị xử lý sai phạm liên quan đến công tác quản lý đã kiến nghị thu hồi về cho nhà nước 114.025.582 đồng, trả lại cho cá nhân 40.000.000 đồng. Ngoài ra, các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã giải quyết 1.381 vụ việc liên quan đến kiến nghị, phản ánh của công dân. Các sở, ngành có 48/55 báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát vụ việc gửi đến các cơ quan Trung ương, địa phương, trả lời các cơ quan báo chí và công dân.

Tăng cường thanh tra trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Trước đó, ngày 10/8/2022, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 2105/UBND-NC giao Thanh tra tỉnh xây dựng Kế hoạch, thành lập các Đoàn thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Chủ tịch UBND một số xã, phường, thị trấn trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Thanh tra tỉnh đã triển khai thanh tra trách nhiệm tại 06 huyện, thị xã, thành phố và kiểm tra xác minh 1/3 số xã, phường, thị trấn của mỗi huyện, thị xã, thành phố; Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố đã tiến hành thanh tra, trách nhiệm tại các xã, phường, thị trấn còn lại.

 Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam tiếp công dân thường kỳ. Ảnh: Hanam.gov.vn

Qua thanh tra cho thấy, các cơ quan, đơn vị, địa phương cơ bản chấp hành pháp luật về tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư đã được lãnh đạo UBND các cấp, các ngành quan tâm, giải quyết kịp thời; đặc biệt, lãnh đạo các địa phương đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, dành thời gian gặp gỡ, đối thoại, xem xét vụ việc có lý, có tình nên đã giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc ngay từ khi mới phát sinh. Đồng thời, qua thanh tra, kiểm tra đã chỉ ra những tồn tại, thiếu sót cần khắc phục, chấn chỉnh nhằm đưa công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ngày càng đi vào nề nếp, bảo đảm đúng các quy định của pháp luật. UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 1163/UBND-TCDNC ngày 19/6/2023 về chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế qua công tác thanh tra trách nhiệm về tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.

Nhìn chung, công tác thanh tra được chỉ đạo triển khai theo đúng kế hoạch, đảm bảo nội dung; kết luận, kiến nghị xử lý khách quan, chính xác, kịp thời, khả thi. Hoạt động thanh tra chuyên ngành được tiến hành trên các lĩnh vực. Công tác xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra đã phát huy hiệu quả trong công tác chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện xử lý sau thanh tra được tăng cường, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả các kết luận thanh tra, những sai phạm cơ bản đã được xử lý, đặc biệt là sai phạm về kinh tế.

Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tiếp tục được các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại cơ sở. Nâng cao chất lượng giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, tăng cường đối thoại với công dân; tổ chức thực hiện nghiêm các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật. Về cơ bản, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, đảm bảo khách quan, chính xác, phù hợp với tình hình thực tế. Công tác phối hợp trong giải quyết đơn thư ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, nhất là đối với các vụ việc đông người, phức tạp.

Tuy nhiên, công tác thanh tra vẫn còn tình trạng trùng lắp, chồng chéo giữa kế hoạch thanh tra của tỉnh với kế hoạch thanh tra của một số Bộ, ngành, Kiểm toán nhà nước trên địa bàn tỉnh. Việc tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu một số đơn vị chưa đảm bảo theo quy định của Luật Tiếp công dân, cũng như việc sử dụng, cập nhật phần mềm giải quyết khiếu nại, tố cáo vào Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo còn hạn chế, các vụ việc khiếu nại, tố cáo, giải quyết đơn thư cập nhật chưa đầy đủ thư theo quy định.

Tập trung hoàn thành Kế hoạch thanh tra năm 2023

Trong những tháng cuối năm, UBND tỉnh tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra năm 2022 và Nghị định số 43/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra và xử lý sau thanh tra, cụ thể là những nhiệm vụ sau:

Một là, tập trung triển khai thực hiện và hoàn thành Kế hoạch thanh tra năm 2023 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Giám sát hoạt động của các Đoàn thanh tra theo quy định của pháp luật. Nâng cao chất lượng các kết luận thanh tra, bảo đảm chính xác, khách quan, đúng pháp luật và khả thi.

Hai là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra theo quy định của pháp luật, kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra, quyết định, kiến nghị xử lý sau thanh tra có hiệu lực pháp luật.

Ba là, nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo; tập trung giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh ngay từ cơ sở, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85%; chú trọng việc tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85%. Tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ để xem xét, xử lý theo quy định, thông báo chấm dứt đối với các vụ việc qua rà soát đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Bốn là, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cơ sở; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nghiêm túc thực hiện việc tiếp công dân định kỳ, đột xuất. Tăng cường trao đổi, phối hợp giữa các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, tạo sự thống nhất trong quá trình xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là những vụ việc phức tạp, đông người. Có giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện kết luận các cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Năm là, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức các lớp tập huấn, các buổi sinh hoạt chuyên đề nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo hướng chuyên nghiệp, bố trí cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ làm nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đồng thời, chú trọng việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác tiếp dân.

Sáu là, chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các đoàn thể, các cơ quan Nội chính trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở; công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc sử dụng cập nhật phần mềm giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý đơn thư vào Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo./.

Quỳnh An