Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn khiếu nại của ông Đinh Công Tráng ở thôn Hiếu Hạ, xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Khiếu nại  
Xử lý đơn khiếu nại của ông Đinh Công Tráng ở thôn Hiếu Hạ, xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm

Ngày 07/06/2018 Thanh tra tỉnh nhận được đơn của ông Đinh Công Tráng ở thôn Hiếu Hạ, xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm với nội dung:

Khiếu nại Quyết định số 844/QĐ-UBND ngày 24/04/2018 của UBND huyện Thanh Liêm về việc giải quyết nội dung đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu vực Cánh Cỏ, thuộc khu Vườn Đế, thôn Trung Hiếu Hạ, diện tích 2,6 mẫu ông sử dụng từ năm 1982.

Sau khi xem xét nội dung khiếu nại và căn cứ Luật khiếu nại, Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 3/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khiếu nại, đơn khiếu nại của ông không thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh.

Ngày 08/06/2018 Thanh tra tỉnh đã có Công văn số 216/TTr trả lại đơn và hướng dẫn công dân gửi đơn khiếu nại đến UBND huyện Thanh Liêm để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.​