Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tỉnh Hà Nam giải quyết 94% khiếu nại, tố cáo

Hoạt động nghiệp vụ Khiếu nại, tố cáo  
Tỉnh Hà Nam giải quyết 94% khiếu nại, tố cáo

Trong 9 tháng đầu năm 2023, các cơ quan hành chính tỉnh Hà Nam đã tiếp nhận 2.881 đơn thư các loại, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó có 106 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, tăng 49% so với cùng kỳ năm 2022. Các cơ quan hành chính Nhà nước đã giải quyết 100/106 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỉ lệ 94%.

Tỉnh Hà Nam giải quyết 94% khiếu nại, tố cáo
Tổ công tác của tỉnh Hà Nam kiểm tra, rà soát, giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch 363 của Thanh tra Chính phủ, tổ chức đối thoại với công dân. Ảnh: Thanh tra tỉnh Hà Nam

Tổ chức tốt việc tiếp công dân 

Trong 9 tháng đầu năm 2023, tại trụ sở tiếp công dân các cấp, các ngành tỉnh Hà Nam đã tiếp 3.307 lượt công dân, giảm 6% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó, tiếp thường xuyên 1.206 lượt, tiếp định kỳ và đột xuất của lãnh đạo 2.101 lượt.

3.723 lượt công dân được tiếp, tương ứng với 2.554 vụ việc các loại. Nội dung công dân kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo tập trung chủ yếu vào lĩnh vực đất đai, môi trường, bồi thường giải phóng mặt bằng, chính sách xã hội.

Qua công tác tiếp công dân, các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân cơ bản được chỉ đạo xem xét giải quyết đúng quy định của pháp luật, củng cố lòng tin của nhân dân đối với cơ quan Nhà nước, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự địa phương.

Việc bố trí trụ sở tiếp công dân, sắp xếp bộ máy tổ chức, giải quyết chế độ, chính sách và đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ tiếp dân được các cấp, các ngành quan tâm.

Ban Tiếp công dân các cấp phối hợp với các lực lượng chức năng đảm bảo tình hình an ninh, trật tự, xử lý kịp thời khi có tình huống phát sinh, không để xảy ra diễn biến xấu tại trụ sở tiếp công dân.

Khiếu nại, tố cáo gia tăng

Cơ quan hành chính đã tiếp nhận 2.881 đơn thư các loại, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2022. Qua phân loại, có 2.110 đơn đủ điều kiện xử lý, gồm: 170 đơn khiếu nại, 106 đơn tố cáo và 1.834 đơn kiến nghị, phản ánh.

Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết gồm: Khiếu nại 68 vụ việc, tố cáo 38 vụ việc, kiến nghị, phản ánh 1.048 vụ việc. Đối với 106 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, có 11 vụ việc kỳ trước chuyển sang, 95 vụ việc phát sinh trong kỳ, tăng 49% so với cùng kỳ năm 2022.

Các cơ quan hành chính Nhà nước đã giải quyết 100/106 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, tương ứng với 63/68 vụ việc khiếu nại và 37/38 vụ việc tố cáo, đạt tỷ lệ 94%.

Trong đó, UBND tỉnh giải quyết 3/3 vụ việc; các sở, ngành giải quyết 29/29 vụ việc; UBND các huyện, thị xã, thành phố giải quyết 51/56 vụ việc; các xã, phường, thị trấn giải quyết 17/18 vụ việc.

Qua kết quả giải quyết 100 vụ việc cho thấy khiếu nại đúng chiếm 4%, tố cáo đúng chiếm 3%; khiếu nại sai chiếm 94%, tố cáo sai chiếm 86%; tố cáo đúng một phần chiếm 11%; khiếu nại đúng một phần chiếm 2%; kết quả giải quyết khiếu nại lần 2 công nhận kết quả giải quyết lần đầu chiếm 100%.

Trong số 100 vụ việc đã giải quyết, có 17 vụ việc được giải quyết thông qua hoà giải, thuyết phục công dân đã tự nguyện rút đơn và đình chỉ vụ việc khiếu nại, tố cáo. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh còn 6 vụ việc (khiếu nại 5 vụ, tố cáo 1 vụ), các cấp, các ngành đang xem xét giải quyết.

Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cơ quan hành chính Nhà nước đã phát hiện, kiến nghị xử lý sai phạm, thu hồi về cho Nhà nước 114.025.582 đồng, trả lại cho cá nhân 40.000.000 đồng. Ngoài ra, các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã giải quyết 1.381 vụ việc liên quan đến kiến nghị, phản ánh của công dân. Các sở, ngành có 48/55 báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát vụ việc gửi đến các cơ quan Trung ương, địa phương, trả lời các cơ quan báo chí và công dân.

Tăng cường thanh tra trách nhiệm

Thực hiện kế hoạch thanh tra trách nhiệm của chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và chủ tịch UBND một số xã, phường, thị trấn trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, Thanh tra tỉnh đã triển khai thanh tra trách nhiệm tại 6 huyện, thị xã, thành phố và kiểm tra xác minh 1/3 số xã, phường, thị trấn của mỗi huyện, thị xã, thành phố (tổng số 32 xã, phường, thị trấn); thanh tra các huyện, thị xã, thành phố đã tiến hành thanh tra trách nhiệm tại các xã, phường, thị trấn còn lại (tổng số 77 xã, phường, thị trấn).

Qua thanh tra, cho thấy các cơ quan, đơn vị, địa phương cơ bản chấp hành pháp luật về tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư đã được lãnh đạo UBND các cấp, các ngành quan tâm, giải quyết kịp thời; đặc biệt, lãnh đạo các địa phương đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, dành thời gian gặp gỡ, đối thoại, xem xét vụ việc có lý, có tình nên đã giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc ngay từ khi mới phát sinh.

Đồng thời, qua thanh tra, kiểm tra, đã chỉ ra những tồn tại, thiếu sót cần khắc phục, chấn chỉnh nhằm đưa công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ngày càng đi vào nề nếp, bảo đảm đúng các quy định của pháp luật.

Trần Kiên
(Nguồn: Thanhtra.com.vn)​