Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo kết quả kiểm tra rà soát lại các nội dung đề nghị của Công ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam

Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân theo quy định  
Báo cáo kết quả kiểm tra rà soát lại các nội dung đề nghị của Công ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 771/VPUB-TH ngày 23/4/2021 giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Công ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam tại văn bản số 12.1/CV/HSHN/2021 ngày 16/4/2021, tham mưu, đề xuất báo cáo UBND tỉnh.

          Thanh tra tỉnh đã có Báo cáo số 59/BC-TTr ngày 28/4/2021 gửi UBND tỉnh về kết quả kiểm tra rà soát lại các nội dung đề nghị của Công ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam.​