Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đôn đốc kết luận thanh tra số 41 đối với Cục thuế tỉnh và Chi nhánh Công ty Cổ phần Sao Thái Dương tại Hà Nam

Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân theo quy định  
Đôn đốc kết luận thanh tra số 41 đối với Cục thuế tỉnh và Chi nhánh Công ty Cổ phần Sao Thái Dương tại Hà Nam

Thực hiện Kết luận số 41/KL-TTr ngày 24/8/2023 của Thanh tra tỉnh thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật trong niên độ kế toán năm 2021 và năm 2022 tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Sao Thái Dương tại Hà Nam;

Ngày 29/9/2023 Thanh tra tỉnh có công văn số 615/TTr-NV4 gửi Cục thuế tỉnh và Chi nhánh Công ty Cổ phần Sao Thái Dương tại Hà Nam về việc báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 41/KL-TTr ngày 24/8/2023 của Thanh tra tỉnh.