Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Vụ việc của ông Nguyễn Văn Toàn, địa chỉ: Thôn Kênh, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân theo quy định  
Vụ việc của ông Nguyễn Văn Toàn, địa chỉ: Thôn Kênh, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Nội dung: Ông Nguyễn Văn Toàn có đơn gửi UBND tỉnh đề nghị về các nội dung:

- Đề nghị tổ chức thực hiện quyết định số 6145/QĐ-UBND ngày 11/9/2012 của UBND huyện Thanh Liêm, trong đó có nội dung: Giao Ban GPMB, BT, HT, TĐC huyện (nay là Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện) xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ diện tích 305m2 loại đất TSN tại PL16, thửa số 5 cho hộ ông Toàn theo quy định của pháp luật.

- Đề nghị bồi thường, hỗ trợ bằng 100% giá trị tài sản, vật kiến trúc trên đất, và một số tài sản còn thiếu của hộ ông Toàn bị ảnh hưởng bởi dự án đường cứu hộ, cứu nạn bảo vệ dân cư miền núi tại xã Thanh Nguyên, Thanh Nghị (gọi tắt là dự án đường 495B).

- Đề nghị hỗ trợ 40.000.000 đồng làm hạ tầng đối với các hộ thực hiện tái định cư phân tán trong đó có hộ ông Toàn.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3009/VPUB-TCDNC ngày 16/08/2023 giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát làm rõ nội dung đơn của công dân, báo cáo đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Thanh tra tỉnh đã mời ông Toàn đến để làm việc, sau khi làm việc với cơ quan Thanh tra tỉnh, ông Toàn đã đề nghị được rút toàn bộ nội dung đơn ông đã gửi UBND tỉnh. Ngày 27/10/2023, Thanh tra tỉnh đã có Báo cáo số 209/BC-TTr tham mưu UBND thỉnh xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.