Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đôn đốc kết luận thanh tra số 37 đối với Chi cục thuế Khu vực Phủ Lý –Kim Bảng và Công ty CP đầu tư và phát triển Thă...

Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân theo quy định  
Đôn đốc kết luận thanh tra số 37 đối với Chi cục thuế Khu vực Phủ Lý –Kim Bảng và Công ty CP đầu tư và phát triển Thăng Long

Thực hiện Kết luận số 37/KL-TTr ngày 24/8/2023 của Thanh tra tỉnh thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật về thuế tại Công ty CP đầu tư và phát triển Thăng Long.

Ngày 29/9/2023 Thanh tra tỉnh có công văn số 613/TTr-NV4 gửi Chi cục thuế Khu vực Phủ Lý –Kim Bảng và Công ty CP đầu tư và phát triển Thăng Long về việc báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 37/KL-TTr ngày 24/8/2023 của Thanh tra tỉnh. ​