Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Vụ việc của ông Tô Văn Kỷ, ở tổ dân phố Đồng Văn, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên

Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân theo quy định  
Vụ việc của ông Tô Văn Kỷ, ở tổ dân phố Đồng Văn, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên

Nội dung: Đề nghị xem xét lại Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3009/VPUB-TCDNC ngày 16/08/2023 Giao Thanh tra tỉnh nghiên cứu, xem xét, tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh văn bản trả lời công dân theo quy định.

Ngày 31/8/2023, Thanh tra tỉnh có Báo cáo số 1555/BC-TTr tham mưu UBND tỉnh trả lời công dân.​