Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc thực hiện các quy định của phát luật ...

Hoạt động nghiệp vụ Phòng chống tham nhũng  
Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc thực hiện các quy định của phát luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giai đoạn 2021-2022

Thực hiện kết luận của đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy tại Hội nghị tiếp dân 26/7/2022 (Văn phòng Tỉnh ủy truyền đạt ý kiến tại Thông báo số 859-TB/VPTU ngày 01/8/2022); Văn bản số 2105/UBND-NC ngày 10/8/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị tiếp dân ngày 26/7/2022. Thanh tra tỉnh đã thành lập 06 Đoàn thanh tra để thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và xác minh tại 36 xã, phường, thị trấn (tương đương 1/3 số xã, phường, thị trấn của mỗi huyện, thị xã, thành phố theo đúng chỉ đạo) trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và việc cấp GCN QSD đất giai đoạn từ 01/01/2021 đến 31/12/2022; Thanh tra tỉnh đã ban hành các Kết luận số: 01/KL-TTr ngày 13/01/2023 tại huyện Thanh Liêm, 02/KL-TTr ngày 04/5/2023 tại thành phố Phủ Lý, 04/KL-TTr ngày 12/5/2023 tại huyện Lý Nhân, 06/KL-TTr ngày 12/5/2023 tại huyện Kim Bảng, 07/KL-TTr ngày 17/5/2023 tại huyện Bình Lục, 08/KL-TTr ngày 18/5/2023 tại thị xã Duy Tiên.

Qua thanh tra đã chỉ ra những ưu điểm, những tồn tại, hạn chế về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các đơn vị; nguyên nhân chủ quan, khách quan của những tồn tại, hạn chế và trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị có liên quan.​