Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc thực hiện các quy định của phát luật về thanh tra,...

Hoạt động nghiệp vụ Phòng chống tham nhũng  
Thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc thực hiện các quy định của phát luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, giai đoạn 2021-2022
Ngày 25/9/2023, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Quyết định số 69/QĐ-TTr về thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc thực hiện các quy định của phát luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, giai đoạn 2021-2022.Đối tượng thanh tra: Giám đốc sở Y tế; sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; sở Giao thông vận tải; sở Khoa học và công nghệ.Thời kỳ thanh tra: Từ 01/01/2021 đến 31/12/2022. Trong quá trình thanh tra nếu có vấn đề liên quan thì tiến hành thanh tra trước và sau thời kỳ.Thời hạn thanh tra: 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.