Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tình hình thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng (năm 2020 và 9 tháng đầu năm 2021)

Hoạt động nghiệp vụ Phòng chống tham nhũng  
Tình hình thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng (năm 2020 và 9 tháng đầu năm 2021)

Thực hiện Văn bản số 1576/TTCP-PC ngày 10/9/2021 của Thanh tra Chính phủ về báo cáo kết quả thi hành pháp luật phòng, chống tham nhũng; UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh xây dựng báo cáo gửi về Thanh tra tỉnh tại Văn bản số . Thanh tra tỉnh đã tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 163/BC-UBND ngày 13/10/2021 về kết quả thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020 và 9 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời và tổ chức triển khai thực hiện việc thi hành các quy định pháp luật phòng, chống tham nhũng trên địa bàn toàn tỉnh. Công tác phòng, chống tham nhũng được triển khai đồng bộ, thống nhất, hiệu quả; thực hiện tốt các quy chế phối hợp về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; các giải pháp phòng ngừa tham nhũng thông qua hoạt động thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được triển khai thực hiện nghiêm túc. Tuy nhiên, việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng có nơi chưa thường xuyên, đồng bộ, hiệu quả chưa cao.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện một số giải pháp tổ chức thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng, như:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, pháp luật về PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành theo Kế hoạch số 2784/KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh về triển khai Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 về phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn năm 2019-2021".

- Nâng cao chất lượng hiệu quả trong việc nắm bắt tình hình, phát hiện tham nhũng, tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao, như: quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, đất đai, giải phóng mặt bằng… thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng; chú trọng triển khai Kế hoạch số 2611/KH-UBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 06/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ và các văn bản liên quan.