Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố Quyết định xác minh tài sản, thu nhập

Hoạt động nghiệp vụ Phòng chống tham nhũng  
Công bố Quyết định xác minh tài sản, thu nhập

14 giờ 00 phút ngày 12/7/2023, Tổ xác minh theo Quyết định số 51/QĐ-TTr ngày 11/7/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh Hà Nam tiến hành công bố Quyết định xác minh tài sản, thu nhập tại UBND huyện Lý Nhân.

8 giờ 00 phút ngày 13/7/2023, Tổ xác minh theo Quyết định số 51/QĐ-TTr ngày 11/7/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh Hà Nam tiến hành công bố Quyết định xác minh tài sản, thu nhập tại sở Công thương.

9 giờ 30 phút ngày 13/7/2023, Tổ xác minh theo Quyết định số 51/QĐ-TTr ngày 11/7/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh Hà Nam tiến hành công bố Quyết định xác minh tài sản, thu nhập tại Ban Quản lý khu Đại học Nam Cao.

Được sự ủy quyền của Chánh Thanh tra tỉnh Hà Nam, ông Nguyễn Huy Đông - Tổ trưởng Tổ xác minh đọc toàn văn Quyết định số 51/QĐ-TTr ngày 11/7/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh; phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch xác minh; nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ xác minh, quyền và nghĩa vụ của đối tượng xác minh; thống nhất lịch làm việc với đơn vị.

Giám đốc sở Công thương; Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân; Trưởng Ban Quản lý khu Đại học Nam Cao nhất trí với Quyết định xác minh tài sản, thu nhập của Chánh Thanh tra tỉnh; đơn vị sẽ chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc và các đối tượng được xác minh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan phục vụ Tổ xác minh hoàn thành kế hoạch đã đề ra.​