Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật và nhiệm vụ quyền hạn một số lĩnh vực trọng tâm tại ...

Tin tức sự kiện Tin hoạt động thanh tra  
Công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật và nhiệm vụ quyền hạn một số lĩnh vực trọng tâm tại Sở Giao thông vận tải và Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Hà Nam

Ngày 27/02/2020, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 04/QĐ-TTr ngày 15/01/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh Hà Nam tiến hành công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật và nhiệm vụ quyền hạn một số lĩnh vực trọng tâm; Trách nhiệm của Thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam.

Được sự ủy quyền của Chánh Thanh tra tỉnh Hà Nam, ông Nguyễn Huy Đông - Trưởng Đoàn thanh tra đọc toàn văn Quyết định số 04/QĐ-TTr ngày 15/01/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh; phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trường đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thống nhất lịch thanh tra tại đơn vị.

Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam nhất trí với Quyết định thanh tra của Chánh Thanh tra tỉnh, đơn vị sẽ chỉ đạo các phòng ban chuyên môn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan và cử cán bộ chuyên môn phục vụ Đoàn thanh tra hoàn thành kế hoạch đã đề ra.​