Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật và nhiệm vụ quyền hạn một số lĩnh vực trọng tâm tại Sở Giao thông vận t...

Tin tức sự kiện Tin hoạt động thanh tra  
Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật và nhiệm vụ quyền hạn một số lĩnh vực trọng tâm tại Sở Giao thông vận tải và Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Hà Nam

Ngày 15/01/2020, Thanh tra tỉnh ban hành Quyết định số 04QĐ-TTr về thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật và nhiệm vụ quyền hạn một số lĩnh vực trọng tâm; Trách nhiệm của Thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại Sở Giao thông vận tải và Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Hà Nam.

1daecfd2a4c85f9606d9.jpg

Thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.