Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài

Hoạt động nghiệp vụ XỬ LÝ ĐƠN THƯ  
Về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài

Căn cứ Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ, ngày 17/11/2022 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2145/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác và Kế hoạch số 51/KH-TCT ngày 29/11/2022 về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; ngày 29/11/2022 Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Quyết định số 105/QĐ-TTr thành lập Tổ giúp việc cho Tổ công tác. Tổ giúp việc đã tham mưu cho Lãnh đạo Thanh tra tỉnh có Báo cáo số 43/BC-TTr ngày 31/03/2023 báo cáo Tổ công tác của UBND tỉnh.

Thực hiện Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị ngày 26/04/2023 nghe báo cáo kết quả rà soát một số vụ việc khiếu nại tố cáo phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh (do Văn phòng UBND tỉnh truyền đạt tại Thông báo số 1527/TB-VPUB ngày 05/05/2023). Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ các vụ việc, tham mưu UBND Thông báo chấm dứt xem xét theo quy định của pháp luật; dự thảo báo cáo của Ban cán sự Đảng. Ngày 05/5/2023 Thanh tra tỉnh đã có Tờ trình số 312/TTr-TTr về việc dự thảo báo cáo, thông báo chấm dứt các vụ việc theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ.​

Tờ trình báo cáo theo KH 363.pdf