Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trả lời đơn ghi danh Tập Thể giao viên toàn tỉnh Hà Nam

Hoạt động nghiệp vụ XỬ LÝ ĐƠN THƯ  
Trả lời đơn ghi danh Tập Thể giao viên toàn tỉnh Hà Nam

* Nội dung câu hỏi:Phản ánh có dư luận cho rằng có tiêu cực trong kỳ thi viên chức tại huyện lý nhân.

* Thanh tra tỉnh Hà Nam trả lời như sau:

Nội dung câu hỏi phản ánh có tiêu cực trong kỳ thi tuyển viên chức tại huyện Lý Nhân. Sau khi nghiên cứu nội dung câu hỏi, Thanh tra tỉnh hướng dẫn như sau: nếu các ông bà có bằng chứng để chứng minh có việc tiêu cực trong kỳ thi công chức tại huyện Lý Nhân, đề nghị các ông bà viết đơn gửi kèm các bằng chứng đến UBND huyện Lý Nhân để được xem xét giải quyết theo thẩm quyền.​