Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch 2812/KH-UBND tỉnh ngày 16/9/2020 Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lư...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh  
Kế hoạch 2812/KH-UBND tỉnh ngày 16/9/2020 Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCQG TCVN ISO 9001:2015