Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Thông tin chỉ đạo, điều hành Thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh  
Phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Hà Nam