Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch Triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Thông tin chỉ đạo, điều hành Thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh  
Kế hoạch Triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam