Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định 1878/QĐ- UBND tỉnh ngày 15/9/2020 Về việc điều chỉnh Kế hoạch công tác thanh tra của Thanh tra tỉnh Hà Nam...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh  
Quyết định 1878/QĐ- UBND tỉnh ngày 15/9/2020 Về việc điều chỉnh Kế hoạch công tác thanh tra của Thanh tra tỉnh Hà Nam năm 2020