Tăng cường phối hợp giải quyết vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài

Theo UBND tỉnh Hà Nam, việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của các cấp, các ngành, trước hết từ cơ sở, nơi phát sinh vụ việc. Tại Kế hoạch kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn vừa được ban hành, UBND tỉnh khẳng định, việc giải quyết phải trên cơ sở chính sách, pháp luật, bảo đảm phù hợp với thực tế, khả thi và giải quyết dứt điểm được vụ việc khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị nhằm tạo được sự đồng thuận trong xác định phương án giải quyết vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài.

Tiêu chí lập danh sách xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát, giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp, kéo dài cụ thể gồm: Vụ việc khiếu nại, tố cáo đã được Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết nhưng trong quá trình thực hiện gặp khó khăn, vướng mắc, công dân vẫn tiếp tục khiếu nại, tố cáo; vụ việc khiếu nại đã được cơ quan hành chính giải quyết đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật nhưng công dân tiếp tục khiếu nại; vụ việc tố cáo đã được cơ quan hành chính giải quyết đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật nhưng công dân tiếp tục tố cáo; vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người hoặc đơn lẻ nhưng người khiếu nại, tố cáo có những hành vi quá khích, vi phạm pháp luật hoặc bị kẻ xấu xúi giục, kích động, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự.

Trình tự thực hiện việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài

Thực hiện Kế hoạch số 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ, ngày 17/11/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2145/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài (thay thế Quyết định số 921/QĐ-UBND ngày 28/5/2019), phê duyệt Kế hoạch số 51/KH-TCT ngày 29/11/2022 của Tổ công tác về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. Ngày 29/11/2022, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Quyết định số 105/QĐ-TTr thành lập Tổ giúp việc cho Tổ công tác. Giao Tổ công tác của tỉnh tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 51/KH-TCT ngày 29/11/2022 của Tổ công tác.

Theo Kế hoạch, Chủ tịch UBND cấp huyện thành lập Tổ công tác để tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài do 01 lãnh đạo UBND huyện làm tổ trưởng; chánh thanh tra huyện làm tổ phó thường trực; trưởng phòng tài nguyên và môi trường làm tổ phó; trưởng ban tiếp công dân huyện, lãnh đạo công an huyện và các phòng, ban, lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn có liên quan là thành viên; mời đại diện Ủy ban Kiểm tra huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tham gia Tổ công tác. Chánh thanh tra huyện quyết định thành lập Bộ phận giúp việc cho Tổ công tác.

 Ảnh minh họa (nguồn: daibieunhandan.vn)

Tổ công tác có nhiệm vụ xây dựng, trình Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt Kế hoạch kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp kéo dài, phân công rõ trách nhiệm, thời gian, nội dung kiểm tra, rà soát vụ việc khiếu nại, tố cáo và đề xuất với Chủ tịch UBND cấp huyện phương án giải quyết dứt điểm vụ việc khiếu nại, tố cáo.

Đồng thời, Tổ công tác tiến hành kiểm tra, rà soát, đề xuất phương án giải quyết. Cụ thể, Tổ công tác nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, làm việc với người khiếu nại, tố cáo; kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung khiếu nại, tố cáo, nguyên nhân người khiếu nại, người tố cáo chưa đồng tình với quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận xử lý tố cáo; đề xuất phương án giải quyết dứt điểm vụ việc. Đối với địa phương có nhiều vụ việc thì Tổ công tác tham mưu Chủ tịch UBND cấp huyện thành lập các Đoàn thanh tra (Tổ kiểm tra) để tiến hành thực hiện nhiệm vụ này, báo cáo kết quả cho Tổ công tác.

Tổ công tác giúp Chủ tịch UBND cấp huyện chủ trì tổ chức cuộc họp với các cơ quan có liên quan; mời đại diện Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện để nghe báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát, trao đổi thống nhất phương án giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. Phương án giải quyết được trao đổi, thống nhất là phương án giải quyết của lãnh đạo huyện.

Tổ công tác giúp Chủ tịch UBND cấp huyện đối thoại với người khiếu nại, tố cáo (hoặc người đại diện). Tại buổi đối thoại, Tổ công tác báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát và phương án giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo, giải thích làm rõ cơ sở pháp luật, cơ sở thực tiễn và các vấn đề có liên quan để người khiếu nại, tố cáo hoặc người đại diện hiểu rõ và ghi nhận ý kiến của người khiếu nại, tố cáo hoặc người đại diện.

Căn cứ phương án giải quyết đã được thống nhất và kết quả đối thoại với công dân, Tổ công tác phối hợp với Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có liên quan trình Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định việc giải quyết lại vụ việc khiếu nại, kết luận lại nội dung tố cáo đối với vụ việc trước đây giải quyết, kết luận chưa đúng pháp luật.

Trường hợp vụ việc khiếu nại, tố cáo trước đây đã giải quyết đúng pháp luật thì khẳng định vụ việc khiếu nại, tố cáo đã được giải quyết đúng pháp luật; có biện pháp giải thích, thuyết phục để người dân chấp hành; ban hành thông báo chấm dứt thụ lý giải quyết vụ việc. Nếu người khiếu nại, tố cáo có hoàn cảnh thực sự khó khăn thì xem xét, vận dụng chính sách hoặc huy động sự hỗ trợ các nguồn lực khác để hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, chấm dứt khiếu nại, tố cáo. Trường hợp có vướng mắc về cơ chế, chính sách, pháp luật thì báo cáo, xin ý kiến các sở, ngành, UBND tỉnh để thống nhất quan điểm, tháo gỡ vướng mắc nhằm giải quyết dứt điểm vụ việc khiếu nại, tố cáo.

Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng thông báo công khai kết quả giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài tại UBND cấp xã nơi người khiếu nại, tố cáo cư trú và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của huyện và công khai trên các phương tiện truyền thông khác./.

Dương Nguyễn