Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổng kết công tác thi đua, bình xét khen thưởng năm 2020

Thông tin chỉ đạo, điều hành Thông tin chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ  
Tổng kết công tác thi đua, bình xét khen thưởng năm 2020

Ngày 25/11/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 2038/TTCP-TCCB và Văn bản số 2039/TTCP-TCCB về việc tổng kết công tác thi đua, bình xét khen thưởng năm 2020.

Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm: