Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc công bố TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của TTCP