Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy định 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Ban Chấp hành Trung ương ngày 11/7/2023 của Ban Chấp hành Trung ương, QUy định ...

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  
Quy định 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Ban Chấp hành Trung ương ngày 11/7/2023 của Ban Chấp hành Trung ương, QUy định về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ
​​​​114_0001.pdf