Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban hành Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tỉnh H...

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  
Ban hành Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Hà Nam