Cụ thể, theo Báo cáo số 60/BC-TBGQKNTC ngày 01/3/2021, sau phiên họp thứ nhất của Tiểu ban, ngày 14/01/2021, Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo đã ban hành các Nghị quyết về Quy chế làm việc của Tiểu ban; Nghị quyết phân công nhiệm vụ các thành viên và Kế hoạch công tác của Tiểu ban. Trong đó, đã nêu rõ nguyên tắc và lề lối làm việc của Tiểu ban; xác định chương trình cụ thể trong từng giai đoạn; xác định mối quan hệ phối hợp giữa Tiểu ban với các cơ quan hữu quan trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc cho Tiểu ban, đến nay Tiểu ban đã kịp thời ban hành Nghị quyết thành lập Tổ chuyên môn giúp việc về xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của Tiểu ban gồm 12 đồng chí là đại diện một số cơ quan có thành viên trong Tiểu ban. Đồng thời, Tiểu ban cũng đã chỉ đạo việc sưu tầm, tập hợp một số văn bản của Đảng và pháp luật của Nhà nước về giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử.

Theo Kế hoạch công tác của Tiểu ban và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Tiểu ban cũng đã xây dựng dự thảo biểu mẫu đề cương báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 để gửi Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố.

Trong công tác triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đến nay Tiểu ban đã nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia tại Phiên họp thứ 2 cùa Hội đồng Bầu cử Quốc gia, trên cơ sở chương trình, kế hoạch, phân công nhiệm vụ của Tiểu ban, các đồng chí thành viên Tiểu ban là đại diện các cơ quan đã triển khai các hoạt động để phục vụ công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm vụ 2021 - 2026.​

Theo đó, để triển khai công tác tiếp công dân, Phó trưởng Tiểu ban Thường trực đã giao lãnh đạo Ban Dân nguyện xây dựng Kế hoạch tiếp công dân của đơn vị, chủ động làm việc với lãnh đạo và một số cán bộ đại diện các cơ quan tiếp công dân của Trung ương để thống nhất một số giải pháp cụ thể trong việc tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân về bầu cử tại Trụ sở tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, Tiểu ban cũng đã kịp thời tổ chức bộ máy tham mưu, giúp việc trong công tác xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các Vụ phụ trách địa bàn phân công cán bộ tiếp nhận, xử lý đơn thư về bầu cử, tham mưu giúp việc cho Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương là thành viên của Tiểu ban để đảm bảo giải quyết kịp thời, khách quan, chính xác các đơn thư phản ánh, tố cáo cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý là nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Là cơ quan quản lý nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thanh tra Chính phủ cũng đã sớm có chỉ đạo về công tác này trong toàn ngành, đồng thời yêu cầu các địa phương chủ động rà soát, tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện bức xúc, kéo dài, không để ảnh hưởng tới cuộc bầu cử. Xây dựng dự thảo Kế hoạch tiếp công dân và kế hoạch phối hợp với các đơn vị trong việc tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý những đơn, thư khiếu nại, tố cáo về bầu cử.

Bộ Công an cũng đã chỉ đạo, giao Công an các đơn vị, địa phương triển khai các phương án, kế hoạch từ cấp cơ sở để nắm chắc tình hình tại các địa bàn trọng diện có thể xảy ra “điểm nóng” về khiếu kiện, từ đó chủ động có biện pháp giải quyết.

Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Ban Dân nguyện, Ban Nội chính Trung ương đã cử cán bộ có kinh nghiệm, có năng lực để trực tiếp tham mưu, giúp việc thành viên của Tiểu ban trong việc tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo về bầu cử, đàm bảo xử lý kịp thời, chính xác, đúng quy định của pháp luật.

Liên quan đến kết quả của việc tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo về bầu cử, Báo cáo của Tiểu ban cho biết, qua rà soát, phân loại các nguồn đơn thư, từ ngày thành lập Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo đến ngày 28/02/2021, Tiểu ban chưa nhận đơn thư khiêu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh liên quan đến công tác bầu cử gửi Hội đồng Bầu cử Quôc gia, Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Trong chương trình công tác tháng 3, 4/2021 của mình, Tiểu ban dự kiến thực hiện một số nội dung trọng tâm, trong điểm như: Chỉ đạo, tố chức triển khai kế hoạch phối hợp tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh liên quan đến bầu cử. Đồng thời, tiếp nhận, phân loại, xử lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh về người ứng cử, về công tác bầu cử; nghiên cứu, trình Hội đồng bầu cử quốc gia giải quyết các vụ việc cụ thể thuộc thẩm quyền. Kịp thời chuyển và theo dõi, đôn đốc các vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương, đơn vị bầu cử tại địa phương.

Bên cạnh đó, Tiểu ban chủ động phối hợp với Tiểu ban nhân sự - Hội đồng bầu cử Quốc gia để xem xét các vấn đề về nhân sự ứng cử cụ thể có đơn thư tố cáo, phản ánh. Tham gia Đoàn kiểm tra, giám sát về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử tại một số địa phương theo kế hoạch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ngoài ra, tổ chức phiên họp định kỳ tháng 3, tháng 4 theo Kế hoạch của Tiểu ban, đồng thời tổ chức họp để giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo cụ thể thuộc thẩm quyền và xử lý các vướng măc phát sinh, nghe các thành viên Tiểu ban báo cáo đề xuất những vấn đề liên quan đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử. Làm tốt công tác chỉ đạo Tổ chuyên môn giúp việc nắm vững tình hình tiếp công dân, tình hình khiếu nại, tố cáo và an ninh, trật tự để kịp thời báo cáo tham mưu cho Tiểu ban, xây dựng dự thảo báo cáo định kỳ của Tiểu ban để báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia./.

ST: Lan Anh