Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh tra Chính phủ công bố 05 Nghị định và 03 thông tư liên tịch hết hiệu lực toàn bộ.

Thủ tục hành chính  
Thanh tra Chính phủ công bố 05 Nghị định và 03 thông tư liên tịch hết hiệu lực toàn bộ.

  Tổng Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 289/QĐ-TTCP ngày 26/5/2021 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2020

05 nghị định của Chính phủ: Nghị định số 47/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng về vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 Quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 Quy định về minh bạch tài sản, thu nhập và Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại.

Đối với 03 thông tư liên tịch, bao gồm: Thông tư liên tịch số 12/2011/TTLT-TTCP-VKSNDTC-TANDTC-KTNN-BQP-BCA ngày 15/12/2011 của Tổng Thanh tra Chính phủ, Viện trưởng Viện KSND tối cao, Chánh án TAND tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an Quy định việc trao đổi, quản lý và sử dụng thông tin, dữ liệu về phòng, chống tham nhũng; Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-TTCP-BNV ngày 16/3/2015 của Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng; Thông tư liên tịch số 70/2016/TTLT-BTC-TTCP ngày 06/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Tổng Thanh tra Chính phủ Quy định việc lập, quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng.

Bên cạnh đó, còn 12 thông tư và 01 quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ hết hiệu lực toàn bộ; không có văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần. Hầu hết các nghị định, thông tư liên tịch và nhiều thông tư được công bố hết hiệu lực năm 2020 đều thuộc lĩnh vực phòng, chống tham nhũng; các thông tư và quyết định còn lại của Tổng Thanh tra Chính phủ có liên quan đến tất cả các lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xây dựng ngành thanh tra. Lý do hết hiệu lực chủ yếu do Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các nghị định hướng dẫn thi hành Luật có hiệu lực thi hành thay thế các văn bản pháp luật trước đó; một số văn bản hết hiệu lực do căn cứ pháp lý để ban hành đã hết hiệu lực thi hành hoặc được thay thể bằng văn bản pháp luật khác.​