Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo kết quả tự kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa Văn bản QPPL năm 2022

Văn bản quy phạm pháp luật theo TCVN ISO 9001: 2008  
Báo cáo kết quả tự kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa Văn bản QPPL năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 133/KH-TTr ngày 29/12/2021 về tự kiểm tra, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2022, Thanh tra tỉnh báo cáo 127/BC-TTr ngày 26/10/2022  kết quả tự kiểm tra, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL năm 2022 như sau:

Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 133/KH-TTr ngày 29/12/2021 về tự kiểm tra, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2022.

Trong năm 2022, cơ quan đã tiến hành rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý. Kết quả: Trong số 12 văn bản được rà soát có 08 văn bản QPPL vẫn còn hiệu lực thi hành, 05 văn bản thi hành pháp luật: kiến nghị sửa đổi 02 văn bản; ban hành 01 văn bản mới phù hợp với các quy định của pháp luật.

Tham mưu UBND tỉnh ban hành 01 Quyết định số 1361/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi chức năng quan lý của Thanh tra tỉnh Hà Nam.

Công bố Quyết định số 193/QĐ-TTCP ngày 20/5/2022 của Thanh tra Chính phủ về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ; Quyết định số 194/QĐ-TTCP ngày 20/5/2022 của Thanh tra Chính phủ về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực xử lý đơn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ trên cổng thông tin điện tử của cơ quan.

Ban hành Văn bản số 338/TTr ngày 23/6/2022 về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực xử lý đơn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ; Thanh tra tỉnh đề nghị Giám đốc các sở ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố (thông báo đến các UBND xã, phường, thị trấn); các phòng Nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh thực hiện giải quyết khiếu nại theo đúng trình tự thủ tục hành chính được quy định tại Quyết định số 193/QĐ-TTCP ngày 20/5/2022 và Quyết định số 194/QĐ-TTCP ngày 20/5/2022 của Thanh tra Chính phủ.

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 05/8/2022 về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Thanh tra tỉnh có Kế hoạch số 37/KH-TTr ngày 30/8/2022 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 05/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh. Thanh tra tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông và các đơn vị liên quan hướng dẫn, thực hiện hiệu quả việc cập nhật phần mềm dữ liệu và Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh. UBND thành phố, thị xã, huyện, các sở ban, ngành đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND gửi về Thanh tra tỉnh theo dõi, tổng hợp.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 2512/VPUB-NC ngày 19/10/2021 về triển khai các Thông tư của Tổng thanh tra Chính phủ về quy định quy trình nghiệp vụ về công tác thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng Thanh tra tỉnh có văn bản số 589/TTr ngày 19/10/2021 triển khai thực hiện các thông tư Hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ năm 2021 để thống nhất triển khai thực hiện, đảm bảo đúng quy định của Pháp luật. Chi tiết văn bản được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh Hà Nam

Nhìn chung năm 2022, công tác tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực ngành đã đáp ứng kịp thời những phát sinh, tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Kiến nghị với các cấp, các ngành bổ sung, sửa đổi những văn bản QPPL chưa phù hợp với tình hình thực tiễn trên địa bàn tỉnh./.

 

 

 ​