Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Về việc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu ch...

Văn bản quy phạm pháp luật theo TCVN ISO 9001: 2008  
Về việc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015