Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo đánh giá việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế, chính sách thôi việc đối với cán bộ, công chức

Chương trình kế hoạch hoạt động của Thanh tra tỉnh  
Báo cáo đánh giá việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế, chính sách thôi việc đối với cán bộ, công chức
Thực hiện Công văn số 984/SNV-TCBC ngày 10/11/2022 của Sở Nội vụ về việc báo cáo đánh giá việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế, chính sách thôi việc đối với cán bộ, công chức, viên chức, Thanh tra tỉnh có Văn bản số 653/TTr ngày 18/11/2022 báo cáo kết quả thực hiện như sau:Trong thời gian từ ngày 10/01/202015 đến ngày 30/10/2022, Thanh tra tỉnh không có cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Số lượng biên chế được tỉnh giao giảm theo hằng năm theo chính sách tinh giản biên chế đều được Thanh tra tỉnh thực hiện nghiêm, do hằng năm Thanh tra tỉnh có cán bộ chuyển công tác hoặc nghỉ hưu nhưng không tuyển dụng thêm mới, nên vẫn đảm bảo số lượng người làm việc theo chỉ tiêu biên chế được giao.Trong thời gian từ ngày 01/01/2022 đến 31/10/2022, Thanh tra tỉnh không có công chức, viên chức nghỉ thôi việc./.