Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng t...

Chương trình kế hoạch hoạt động của Thanh tra tỉnh  
Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong việc nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉn