Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chức năng, nhiệm vụ của các phòng thuộc Thanh tra tỉnh

Tổ chức bộ máy Chức năng, Nhiệm vụ, Quyền hạn  
Chức năng, nhiệm vụ của các phòng thuộc Thanh tra tỉnh
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG THUỘC THANH TRA TỈNH
 
1. Văn phòng: Có chức năng tham mưu giúp Chánh Thanh tra tỉnh về công tác tổng hợp, hành chính, văn thư, lưu trữ, tài chính, quản trị, phục vụ đảm bảo các hoạt động của cơ quan Thanh tra tỉnh, công tác tổ chức cán bộ, thi đua – khen thưởng, pháp chế, tiếp dân; thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.

 

2. Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1 (phòng Nghiệp vụ I): Giúp Chánh Thanh tra tỉnh quản lý Nhà nước về công tác thanh tra; thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi được phân công phụ trách; thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.

3. Phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo 2 (Phòng Nghiệp vụ II): Giúp Chánh Thanh tra tỉnh quản lý Nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tỏng phạm vi được phân công phụ trách; Phối hợp với Ban Tiếp công dân của tỉnh tham gia tiếp dân tại các phiên tiếp dân định kỳ của lãnh đạo tỉnh và tiếp đột xuất khi có yêu cầu; thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.

4. Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng (Phòng Nghiệp vụ III): Giúp Chánh Thanh tra tỉnh quản lý Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện nhiệm vụ thanh tra khi được phân công; thanh tra về phòng, chống tham nhũng; giải quyết tố cáo liên quan đến tham nhũng theo quy định của pháp luật; thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao. 

 5. Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra (Phòng Nghiệp vụ IV): Có chức năng giúp Chánh Thanh tra tỉnh giám sát, kiểm tra hoạt động đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh; thẩm định dự thảo kết luận thanh tra do đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh soạn thảo; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra tỉnh và của Chủ tịch UBND tỉnh; thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.