Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh tra tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2023

Đảng và Đoàn thể  
Thanh tra tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2023
Ngày 10/01/2023 , Thanh tra tỉnh Hà Nam vừa tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và tổng kết công tác công đoàn năm 2022 nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2022, xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Minh Đức, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh, các đồng chí Lãnh đạo Thanh tra tỉnh cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan.

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết công tác, báo cáo tổng kết phong trào thi đua và báo cáo công khai tài chính của cơ quan; Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

Trong năm 2022, Thanh tra tỉnh thực hiện 27 cuộc thanh tra hành chính (theo kế hoạch 19 cuộc, đột xuất 08 cuộc) tại 153 đơn vị trên các lĩnh vực quản lý tài chính và đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, đã kết thúc thanh tra trực tiếp 22 cuộc (ban hành 125 kết luận thanh tra). Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm với số tiền 28.238,2 triệu đồng; trong đó: Thu hồi ngân sách nhà nước 6.196,7 triệu đồng; giảm trừ quyết toán 513,7 triệu đồng; kiến nghị khác 21.527,8 triệu đồng. Chuyển Cơ quan điều tra 01 vụ việc.

Năm 2022, các cơ quan hành chính đã tiếp nhận 2.761 đơn thư các loại; trong đó, có 2.247 đơn đủ điều kiện xử lý (184 đơn khiếu nại, 127 đơn tố cáo, 1.936 đơn kiến nghị, phản ánh). Trong số đơn đủ điều kiện xử lý có: 51 vụ việc khiếu nại, 36 vụ việc tố cáo và 1.936 vụ việc kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính nhà nước. Năm 2022, các cơ quan hành chính nhà nước đã giải quyết 83/87 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền (47/51 vụ việc khiếu nại, 36/36 vụ việc tố cáo), đạt tỷ lệ 95%.

Riêng Thanh tra tỉnh trực tiếp tham mưu UBND tỉnh giải quyết 5/5 vụ việc, đạt 100%; thẩm tra xác minh 62 vụ việc báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết hoặc trả lời báo chí, các cơ quan của Trung ương và người khiếu nại, tố cáo; xử lý hướng dẫn và chuyển 101 đơn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Trong số 83 vụ việc đã giải quyết có 12 vụ việc được giải quyết thông qua hoà giải, thuyết phục công dân tự nguyện rút đơn, có 10 vụ việc công dân tái khiếu. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị xử lý hành chính 04 tổ chức, 04 cá nhân, kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 632.387.500 đồng, bảo vệ và trả lại quyền lợi cho cá nhân 224,2 triệu đồng.

Tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác PCTN, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo kết quả công tác PCTN trên địa bàn tỉnh với Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ theo quy định. Ngoài ra, thường xuyên rà soát sửa đổi, bổ sung kịp thời nội quy, quy chế cơ quan. 

Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức; thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ trong mọi hoạt động của cơ quan; chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức về thu nhập tăng thêm cũng như kịp thời thăm hỏi, động viên và trợ cấp khó khăn đột xuất cho cán bộ, công chức hoặc người thân cán bộ, công chức trong cơ quan khi ốm đau, hoạn nạn từ đó khích lệ cán bộ, công chức cơ quan yên tâm công tác, chủ động thực hiện và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, hội nghị đã thảo luận sôi nổi, tham gia đóng góp ý kiến, cán bộ công chức và người lao động đều nhất trí với kết quả đạt được trong năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; nhất trí với dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan.

 

Tại Hội nghị, đã phát động và ký kết giao ước thi đua giữa đại diện chính quyền, tổ chức công đoàn và các phòng nghiệp vụ Thanh tra tỉnh.

 

Hội nghị phát động, ký kết giao ước thi đua.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Minh Đức, Chánh Thanh tra tỉnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực cố gắng của cán bộ, công chức, người lao động trong năm qua, đã tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới toàn thể cán bộ, công chức, người lao động tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết; tích cực chủ động, sáng tạo, đổi mới trong công tác tham mưu; từng phòng, đơn vị, cá nhân không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc của cơ quan đã đề ra và cùng nhau nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ giao trong năm 2023, nêu cao tinh thần phối hợp các sở, ban, ngành, đơn vị tỉnh để nâng cao công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh, đóng góp nhiều thành tích hơn nữa, xây dựng cơ quan Thanh tra tỉnh vững mạnh và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao./.​