Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tham gia ý kiến dự thảo Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu n...

Xin ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân cho các dự thảo văn bản Quy phạm pháp luật  
Tham gia ý kiến dự thảo Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh